Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Tờ trình thông qua phương án thực hiện chi cổ  tức năm 2015;
+ Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ  và phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Tờ trình về thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 kế hoạch năm 2016;
+ Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;
+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.