Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng (SHG – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Tổng Công ty sẽ có thông báo bằng văn bản về ngày chính thức tổ chức Đại hội sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Tổng Công ty cổ phần Sông Hồng – 70 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014 và phương án chi trả thù lao năm 2015;

+ Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020;

+ Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020;

+ Các nội dung khác liên quan theo quy định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.