Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/09/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và Thực hiện quyền mua cổ phiếu

1, Chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền:

Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 800 đồng) trong đó:

+ Chi trả cổ tức năm 2014: 5%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng)

+ Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015: 3%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 300 đồng)

Ngày thanh toán: 21/10/2015

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn - 292/5 ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, Tp. HCM ( vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/10/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.
2, Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Mã trong nước của đợt phát hành quyền mua: MIRSHA151

- Mã ISIN của đợt phát hành quyền mua: VNMIRSHA1517

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 10.000.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1,25 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 1,25 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết:

Toàn bộ số lượng cổ phần dôi ra do làm tròn (nếu có) và số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đặt mua hết, Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền phân phối với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu;Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 2.222 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1,25. Như vậy, cổ đông A sẽ được mua thêm số cổ phần là: 2.222*1,25=2.777,5 cổ phần. Theo phương án làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được mua thêm là 2.777 cổ phần và 0,5 cổ phần lẻ Hội đồng Quản trị toàn quyền phân phối với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 05/10/2015 đến ngày 20/10/2015.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

+ Quy định về chứng khoán đặt mua:

- Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu :Từ ngày 05/10/2015 đến ngày 30/10/2015.

Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.