Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 20/4/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, địa chỉ 292/5 ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. HCM.

- Nội dung họp:

+    Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
+     Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2015, kế hoạch năm 2016;
+    Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015;
+     Báo cáo tài chính kiểm toán 2015;
+    Tờ trình thông qua phương án thực hiện chi cổ tức năm 2015;
+    Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2015;
+    Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 kế hoạch 2016;
+    Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2016;
+    Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (năm 2016 – 2021);
+    Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.