Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (SGT - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015;
+ Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.