Công ty Cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn (SGS – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2015

- Lý do và mục  đích   : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời hạn thực hiện: Sẽ được thông báo cụ thể trên thư mời gửi cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được thông báo cụ thể trên thư mời gửi cổ đông

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.