Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo trên trang điện tử của Công ty

- Địa điểm thực hiện: Nhà hàng Điện ảnh – Số 02 Phan Đình Giót, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2015;

+ Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Tờ trình thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đã chi năm 2014 và đề xuất cho năm 2015;

+ Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015;

+ Tờ trình thay thế thành viên Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2015;

+ Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông 2014

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.