Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  05/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Văn phòng Công ty (Lô CII-3, khu Công nghiệp C, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của Hội  đồng quản trị năm 2015, kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Tờ trình thù lao của Hội  đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và  lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2016;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.