CTCP Dệt lưới Sài Gòn (SFN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/09/2015

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền lần ba năm 2014 và tạm ứng cổ tức lần một năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 900 đồng) bao gồm:

+ Chi trả cổ tức lần ba năm 2014: 1%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 100 đồng)

+ Tạm ứng cổ tức lần một năm 2015: 8%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: 09/10/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn bắt đầu từ ngày 09/10/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.