CTCP Nhiên liệu Sài Gòn (SFC - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 23/4/2016

- Địa điểm thực hiện: Tầng 3, Tòa nhà SFC Building, 146E Nguyễn Đình Chính, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông báo kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015;
+ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;
+ Các vấn đề quan trọng khác.

 

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.