Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (SDY - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 14/04/2016 đến ngày 29/04/2016.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP xi măng Sông Đà Yaly tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai.

- Nội dung họp:

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
* Thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
* Thông qua báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát;
* Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;
* Các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại Hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.