Công ty cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà (SDX – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h30 ngày 12/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà  Sông Đà, Nhà G10, số 493 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2015;
+ Công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.