Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  24/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Khoảng tháng 4 năm 2016

- Địa điểm thực hiện:  Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi, Nhà hàng Sonadezi - Địa chỉ số: 35 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa – Đồng Nai

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
+ Thông qua Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 và Kế hoạch năm 2016; Thù lao của HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.
+ Một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.