Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  07/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần sơn Đồng Nai. Địa chỉ: Đường 7 KCN Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Nội dung họp:

·     Báo cáo hoạt động SXKD, quản lý điều hành năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016;
·     Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
·     Báo cáo hoạt động tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
·     Báo cáo của BKS đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành Công ty.
·     Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2015;
·     Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
·     Tờ trình phân phối quỹ và cổ tức năm 2015;
·     Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.