CTCP Cơ khí Luyện Kim (SDK - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/03/2016 đến ngày 31/03/2016.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim, địa chỉ: Đường số 2, Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

- Nội dung lấy ý kiến:

-  Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
-  Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;
-  Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2015;
-  Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
-  Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2016;
-  Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
-  Các vấn đề khác...

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.