Công ty Cổ phần Sông Đà 25 (SDJ - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  Dự kiến ngày 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4 - Công ty cổ phần Sông Đà 25 - 100 đường Thi, Thành phố Thanh Hóa

- Nội dung họp:

+ Thông qua tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Một số nội dung liên quan khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.