Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà (SDF – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;

+ Sửa đổi Điều lệ công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông thường niên theo quy định của Pháp luật.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.