Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà (SDF – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

1. Chi trả cổ tức năm 2011 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/09/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/09/2015. Cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân và Sổ cổ đông khi nhận cổ tức.

2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Nội dung họp:

+ Quyết định phương án cơ  cấu lại Công ty.

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.