Công ty cổ phần Kỹ thuật ĐIện Sông Đà (SDE- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/05/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 05/2016, thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong giấy mời họp
-  Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà – Nhà lô 141 khu giãn dân Mỗ Lao, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội
- Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội  đồng quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo kế hoạch hoạt động của Hội  đồng quản trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính sau kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
+ Báo cáo thực hiện thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch trả thù lao năm 2016;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền  Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.