Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà (SDC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp

- Nội dung họp:

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt  động của Hội đồng quản trị trong năm 2015;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2015;
+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã có xác nhận của  đơn vị kiểm toán;
+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015;
+ Báo cáo trả lương, thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và phương án năm 2016;
+ Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ  công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.