Công ty cổ phần Sông Đà 207 (SDB - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/05/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Được thông báo trực tiếp trên thư mời gửi các cổ đông
-  Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại tầng 7 tòa nhà DIAMOND FLOWER ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
-  Nội dung họp:
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về kết quả  sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã  được kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua phương án trả thù  lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;
+ Và các vấn đề khác có liên quan.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.