Công ty cổ phần Simco Sông Đà (SDA – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/9/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015; Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu

-  Nội dung cụ thể:

1. Tham dự Đại hội  đồng cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:        01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội

2. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 3:1 (người sở hữu 03 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. 

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 58 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới tương ứng là (58:3)x1=19,33 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới là 19 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,33 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở Công ty Cổ phần Simco Sông Đà tại Toà nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

3. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Mã quyền mua: MIRSDA151

- Mã ISIN quyền mua: VNMIRSDA1511

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 30/09/2015 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 30/10/2015)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 8.735.506 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng

- Tỷ lệ thực hiện: 3:2 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 03 quyền được mua 02 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định chào bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (nghĩa là không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu).

- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới chào bán thêm, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 58 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới chào bán thêm tương ứng là (58:3) x 2 = 38,6 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu  mới là 38 cổ phiếu.

-     Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 30/09/2015 đến ngày 22/10/2015.
+ Quyền mua chỉ được phép chuyển nhượng 01 (một) lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 30/09/2015 đến ngày 27/10/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Simco Sông Đà tại Toà nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.