Công ty Cổ phần Sông Đà 9 (SD9 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  04/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tầng 9, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015;
+ Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của Hội  đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, kế hoạch đầu tư, phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016; và một số nội dung khác đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt;
+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về tình hình nhân sự ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 và tờ trình của HĐQT về việc giới thiệu nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020;
+ Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội  đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ  2016-2020;
+ Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ  đông thường niên năm 2016;
+ Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ  đông thường niên năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.