Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty cổ phần Sông Đà 7 sẽ thông báo sau cho cổ đông (thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Sông Đà 7 sẽ thông báo sau cho cổ đông (thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
+Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2016;
+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và  thẩm định năm 2015 của Ban kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua báo cáo quyết toán thực hiện chi trả  tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016;
+ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.