Công ty cổ phần Sông Đà 5 (SD5 - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 28/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Tầng 4, Tòa nhà Sông Đà, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh; kế  hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tín dụng; kế hoạch huy động vốn năm 2016, các biện pháp triển khai thực hiện;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015;
+ Thông qua quyết toán chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch chi trả năm 2016;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Một số nội dung khác

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.