Công ty cổ phần Sông Đà 1 (SD1 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung Đại hội đồng cổ đông:

+ Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;

+ Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.