Công ty cổ phần Sông Đà 1 (SD1 - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/10/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/10/2016

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo qua Giấy mời
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo qua Giấy mời
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông:
+ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ;
+ Và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.