CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (SCR - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Vào lúc 13h00, ngày 29/04/2016 (thứ sáu)

- Địa điểm thực hiện: Sảnh New York – Lầu 5, Metropole 216 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM

- Nội dung họp:

+     Thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao của HĐQT 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.
+     Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, kế hoạch năm 2016 của BĐH.
+     Thông qua báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát
+     Thông qua Báo cáo Tài chính năm đã kiểm toán năm 2015.
+     Thông qua phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2015.
+     Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập Báo cáo Tài chính năm 2016.
+     Thông qua thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016.
+     Thông qua việc di dời trụ sở làm việc.
+     Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
+     Thông qua các nội dung các tờ trình khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
+     Nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.