CTCP Công nghiệp Thủy Sản (SCO – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2015

- Lý do và mục đích:             Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:                  1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 30/05/2015

- Địa điểm thực hiện:

- Hội trường Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản, số 244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015.

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.

+ Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

+ Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.