CTCP Công nghiệp Thủy Sản (SCO - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  06/05/2016

- Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến cuối tháng 5 năm 2016
- Địa điểm thực hiện: 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:
a. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
b. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và  kế hoạch thực hiện năm 2016.
c. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015.
d. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.
e. Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016.
f. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2017.
g. Và các vấn đề khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.