(ĐTCK)

Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường (SCL- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sao Đỏ, số 119 đường Nguyễn Trãi I, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

- Nội dung lấy ý kiến:   Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016; Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2015; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và chương trình công tác năm 2016; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016; Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2015 và phương án trả thù lao năm 2016; Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ sung thành viên để thay thế thành viên xin từ chức, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc năm 2016.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.