Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (SCJ - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/5/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  10/05/2016

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 5 năm 2016
- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường CTCP xi măng Sài Sơn, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
-     Nội dung họp:                    
+ Thông qua báo cáo đánh giá  công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Hội  đồng quản trị năm 2015;
+ Thông qua báo cáo thẩm định kết quả sản xuất kinh doanh của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Thông qua chủ trương cho đầu tư cải tạo công nghệ thiết bị của Nhà máy xi măng Nam sơn nhằm tiết kiệm năng lượng và đảm bảo môi trường;
+ Thông qua chủ trương cho đầu tư nhà máy phát điện bằng hệ thống tận dụng khí thải nhiệt dư của nhà máy xi măng Nam sơn;
+ Thông qua chủ trương mua lại CTCP xi măng và xây dựng Sài Sơn II;
+ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.