Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (SCI - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  30/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2016

- Địa điểm thực hiện: Tầng 3 tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ  Liêm, thành phố Hà Nội 

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
+ Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.
+ Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Ban Kiểm soát.
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Báo cáo thù  lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và  thông qua tờ trình trả thù lao 2016 cho Hội  đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
+ Tờ trình sửa đổi điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.