Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (SCI – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2015

-  Lý do và mục đích:  Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu

1, Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện:10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới

 Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

 Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu là (584:10) x 1=58,4 cổ phiếu, làm tròn xuống còn 58 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 tại Tầng 5, Tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

2, Thực hiện quyền mua cổ phiếu

-  Mã quyền mua: MIRSCI151

-  Mã ISIN quyền mua: VNMIRSCI1514

-  Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 4.250.000 cổ phiếu

-  Giá phát hành: 10.000 đồng

-  Tỷ lệ thực hiện: 100:85 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 100 quyền được mua 85 cổ phiếu mới)

-  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số lượng cổ phiếu đăng ký mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số cổ phiếu các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định chào bán cho các đối tượng khác (kể cả các cổ đông của Công ty có nhu cầu tăng sở hữu cổ phần) theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu tương ứng là: (584:100) x 85 = 496,4 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới là 496 cổ phiếu. 

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 28/05/2015 đến ngày 22/06/2015.

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 28/05/2015 đến ngày 24/06/2015.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 tại Tầng 5, Tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.