Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5 - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Trung tâm hội nghị White Palace – 194 Hoàng Văn Thụ -  Phường 9 - Quận Phú Nhuận - TP.Hồ Chí Minh

- Nội dung lấy ý kiến:

+     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
+    Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
+     Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2015 của Ban Kiểm soát.
+    Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
+    Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015.
+    Chỉnh sửa Điều lệ công ty theo các quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2014 và các quy định khác có liên quan.
+    Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.