Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/11/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2014-2015.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện dự kiến: 18/12/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2014-2015;

+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận niên độ 2015;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2015-2016;

+ Chọn Công ty kiểm toán;

+ Thù lao HĐQT, BKS niên độ 2015-2016;

+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.