CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn - Thương Tín (SBS - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 03/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội sở CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung lấy ý kiến:
+  Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành;
+  Báo cáo tài chính của Công ty năm 2015 đã được kiểm toán và kế hoạch năm 2016
+  Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.