CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn - Thương Tín (SBS – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/07/2015

- Lý do và mục đích  : Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện:

+  Đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

+  Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: không có

- Thời hạn thực hiện : Dự kiến trong tháng 08/2015

- Địa điểm thực hiện : Hội sở CTCP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín, địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v phê duyệt đề án hợp nhất Công ty theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCĐ ngày 16/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của Công ty Chứng khoán Sacombank – SBS.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.