Công ty cổ phần Sông Ba (SBA - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  23/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 21-29/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Công ty cổ phần Sông Ba – 573 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2015;
+ Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.