CTCP Hợp tác Kinh tế & XNK SAVIMEX (SAV - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  14/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 26/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau.

- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo qui định Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

2. Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

−     Tỷ lệ thực hiện: 6%/mệnh giá (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được chia thêm 6 cổ phiếu mới).
−     Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phần thập phân được hủy bỏ.
−     Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 6%. Vậy số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông A là (123*6)/100=7,38 cổ phiếu, lấy đến hàng đơn vị thì cổ đông A được nhận thêm 7 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,38 được hủy.
−     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Kế toán-Công ty cổ phần Hợp tác Kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex, 167 HT17, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6). Khi nhận cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đề nghị xuất trình bản gốc Chứng minh nhân dân và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu không phải cổ đông sở hữu trực tiếp đến nhận).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.