CTCP In Sách giáo khoa Tp.HCM (SAP – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/7/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/07/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 7 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Tp.HCM

- Nội dung họp:

+ Sửa đổi điều lệ Công ty;

+ Bầu Ban kiểm soát (theo đề nghị của Trưởng BKS);

+ Báo cáo tình hình HĐSXXKD 06 tháng đầu năm 2015;

+ Xin ý kiến về việc khai thác tài sản đất Cát Lái;

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh;

+ Phê chuẩn chức danh Giám đốc;

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.