Công ty Cổ phần Sông Đà 505 (S55 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2015

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền và Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

a. Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

- Ngày thanh toán: 22/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 505 vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 22/06/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Người sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Không có

- Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A sở hữu 100 cổ phiếu của Công ty CP Sông Đà 505 (S55) tại ngày chốt danh sách hưởng quyền 15/05/2015 sẽ được nhận 100 cổ phiếu mới.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP Sông Đà 505 và xuất trình chứng minh nhân dân
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.