Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2016            

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo thời gian họp trong Giấy mời Đại hội đồng cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Tre Xanh, số  18 Lê Lai, thành phố Pleiku, Gia Lai

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị  về thực hiện năm 2015 và kế hoạch 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện năm 2015 và kế hoạch 2016;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Thảo luận một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.