CTCP Mía đường 333 (S33 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2015

- Lý do và mục đích  : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời hạn thực hiện: 26/06/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Mía Đường 333, địa chỉ:  Thị trấn Ea Knốp, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đak Lak.

- Nội dung họp: 

+  Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch năm 2015;

+  Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

+  Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, 2014;

+  Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013, 2014;

+  Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán năm 2015;

+  Thông qua chế độ thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát;

+  Bầu bổ sung TV HĐQT, BKS;

+  Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.