Công ty cổ phần Sông Đà 27 (S27 – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/4/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Số 155 đường Trần Phú, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Nội dung đại hội:          

     + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;

     + Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

     + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

     + Một số vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.