Công ty cổ phần Sông Đà 27 (S27 - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  12/05/2016

- Lý do và mục đích: Tổ  chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu  – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Số 155 Đường Trần Phú – Phường Nam Hồng – Thị xã  Hồng Lĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh
- Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội  đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Một số vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.