Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (RIC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia - phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung họp:

     + Thông qua kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

     + Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát;

     + Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu tại HOSE;

     + Thông qua việc kiêm nhiệm chức vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

     + Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.