Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông (RDP - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  29/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông dự họp.

- Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông dự họp.

- Nội dung họp:

+     Thực hiện các nội dung theo quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
+     Các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.