Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  05/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016  và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền

1.     Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2016
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông
- Nội dung họp:
  + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát về:
·     Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
·     Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
·     Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2012 – 2017.
·     Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.
+ Các nội dung khác (theo chương trình Đại hội).
 2.     Tạm ứng cổ  tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền:

  - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thực hiện: 27/04/2016
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Thống kê Kế toán Tài chính - Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông số 87-89 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 27/04/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.