Công ty cổ phần Thủy điện Quế Phong (QPH – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/5/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau tới các cổ đông

- Nội dung họp trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015;

+ Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;

+ Phương án phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ trong năm 2015;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.